ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ

Надзор над изградба на 3 гранични премини Бавра, Баграташен и Гогаван во Р.Ерменија

Клиент: УНДП

Период 2012-во тек

Надзор над Реконструкција и Рехабилитација на патната секција Велес-Кадрифаково

Инвеститор: Јавно Претпријатие за Државни Патишта

Надзор над Изградба на внатрешна и надворешна инфраструктура на ТИРЗ Кичево

Инвеститор: ДТИРЗ