ПРОЕКТИ

Вадење и испитување на цилиндрични примероци од стврднат бетон од писта и вадење и испитување на вграден асфалт од писта на аеродром ТАВ Македонија Александар Велики

Инвеститор: ТАВ Македонија
 • Railway station Bogomila

  Railway station Bogomila

 • Railway station Demir Kapija

  Railway station Demir Kapija

 • Railway station Gratsko

  Railway station Gratsko

 • Railway station Negotino

  Railway station Negotino

 • Railway station Prilep

  Railway station Prilep

 • Railway station Tabanovce

  Railway station Tabanovce

 • Railway stations Caska

  Railway stations Caska

 • Railway stations Veles

  Railway stations Veles

НАДЗОР НАД РЕХАБИЛИТАЦИЈА И НАДГРАДУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ СТАНИЦИ ЗА ПАН ЕВРОПСКИОТ КОРИДОР X

Инвеститор: CFCD / Македонски железници

Период: 2015-2017

 • Golden Art

  Golden Art

 • Golden Art

  Golden Art

НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ „ГОЛДЕН АРТ“

Инвеститор: Голден Арт

Период: 2013-

НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ГЛИГОР ПРЛИЧЕВ ВО ОПШТИНА ГАЗИ БАБА СКОПЈЕ

Инвеститор: Општина гази Баба / WB

Период: 2013-2016

НАДЗОР ЗА ИЗГРАДБА НА НОВО УЧИЛИШТЕ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ВО ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Инвеститор: Министерство за образование и наука

Период: 2014-2015

НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИСКИ УСЛУГИ ПРИ ИЗГРАДБА НА ПРОИЗВОДНА ОБЛАСТ СО АДМИНИСТРАТИВНА ЗГРАДА ЗА КСС ВО ТИРЗ КИЧЕВО

Инвеститор:  Key Safety Sistems

Период: 2015-2016

КВАЛИТАТИВЕН И КВАНТИТАТИВЕН НАДЗОР ВРЗ ИЗГРАДБА НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ФАБРИКА, СКЛАД И КАНЦЕЛАРИИ НА ТЕХНИЧКИ ТЕКСТИЛ ВО ТИРЗ ШТИП

Инвеститор: Technical Textile

Период: 2014-2015

НАДЗОР НАД РЕКОНСТРУКЦИЈА НА КАНЦЕЛАРИИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ НА РМ

Инвеститор: Министерство за транспорт и врски

Период: 2011-2016

 • ЈЗУ Клиника за детски болести - Скопје

  ЈЗУ Клиника за детски болести - Скопје

 • ЈЗУ Клиника за детски болести - Скопје

  ЈЗУ Клиника за детски болести - Скопје

 • "Диабитичен центар" Скопје

 • "Диабитичен центар" Скопје

 • Општата болница „8 Септември“ - Скопје

  Општата болница „8 Септември“ - Скопје

 • Општата болница „8 Септември“ - Скопје

  Општата болница „8 Септември“ - Скопје

Надзор над работите за реконструкција на јавни здравствени установи во Скопје

 • ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести Скопје и замена на прозорци
 • Реконструкција на Институтот за јавно здравје “Диабитичен центар” Скопје
 • Реновирање и адаптација на просториите на Општата болница 8 Септември, Скопје
Инвеститор: Министерство за здравство

Период: 2013-2015

НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА БУНКЕР ЗА АКЦЕЛЕРАТОР ВО ЈАВНИОТ ЗДРАВСТВЕН ИНСТИТУТ ВО ШТИП

Инвеститор: Министерство за здравство

Период: 2013-2015

НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА БУНКЕР ЗА АКЦЕЛЕРАТОР ВО ЈАВНИОТ ЗДРАВСТВЕН ИНСТИТУТ ВО БИТОЛА

Инвеститор: Министерство за здравство

Период: 2013-2015

НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ПОЗИТРОНСКА ЕМИСИЈА ТОМОГРАФИЈА (ПЕТ ЦЕНТАР) ВО СКОПЈЕ

Инвеститор: Министарство за здравство

Период: 2013-2016

НАДЗОР НАД РЕКОНСТРУКЦИЈА НА РАБОТИ НА ФАСАДАТА И ОСВЕТЛУВАЊЕ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Инвеститор: Влада на РМ

Период: 2012-2016

НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА НОВА ЗГРАДА - ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

Инвеститор: Влада на РМ

Период: 2012-2016

НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ГРАДСКА КУЌА СКОПЈЕ И ГОЛЕМА КАТНА ГАРАЖА

Инвеститор: Град Скопје

Период: 2011-2016

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА НАДЗОР НА ИЗГРАДБА И РАЗВОЈ НА ДИРЕКТОРАТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА "ШТИП"

Инвеститор: ДТИРЗ

Период: 2012-2016

НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА МАКЕДОНСКОТО СЕЛО НЕРЕЗИ СКОПЈЕ

Инвеститор: Министерство за економија на РМ

Период: 2011-2014

НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ПРОИЗВОДСТВЕНСКА САЛА ЗА ОБРАБОТКА НА МЕСО - ПЕКАБЕСКО ВО КАДИНО

Инвеститор: Пекабеско АД Скопје

Период: 2010-2012

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА НАДЗОР НА ИЗГРАДБА И РАЗВОЈ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА "СКОПЈЕ1" И "СКОПЈЕ2"

Инвеститор: ДТИРЗ

Период: 2009-2012

НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА НОВИ КАНЦЕЛАРИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Инвеститор: Министерство за земјоделие

Период: 2010-2012

НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА НОВА АДМИНИСТРАТИВНА ЗГРАДА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ НА РМ

Инвеститор: Влада на РМ

Период: 2009-2012

НАДЗОР ЗА ИЗГРАДБА НА "МЕМОРИЈАЛНА КУЌА НА ТОДОР ПРОЕСКИ" ВО КРУШЕВО

Инвеститор: Министерство за култура на РМ

Период: 2009-2011

НАДЗОР НАД ИЗГРАДБА НА ФАБРИКА ЗА ОТКУП, ПРЕРАБОТКА И СКЛАДИРАЊЕ НА ТУТУН СО ПРОПРАТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Инвеститор: SOCOTAB Switzerland
Период: 2009-2011