Квалификации

ЕВРО КОНСАЛТИНГ ги поседува следните лиценци и сертификати:
  • Лиценца А за вршење надзор над градби од прва категорија, бр. Н.004/А, издадена од страна на Мнистерство за Транспорт и Врски на РМ
  • Лиценца А за проектирање на градби од прва и втора категорија, бр. П.012/А , издадена од страна на Мнистерство за Транспорт и Врски на РМ
  • Лиценца А за ревизија на проектна документација, бр. Р.045/А, издадена од страна на Мнистерство за Транспорт и Врски на РМ
  • Сертификат за енергетска ефикасност со бр.12-6086/3 издадена од страна на Мнистерство за Финансии
  • ISO 9001: 2015 систем за квалитет, кој ја опфаќа целата структура на компанијата и политиката за квалитет,
  • ISO 14001: 2015 Систем за заштита на животната средина,
  • OHSAS 18001: 2007 за заштита и безбедност при работа
  • ISO 17025 Акредитирана Лабораторија за испитување на градежни материјали
  • ISO 17065:2012 Сертификат за Сертификационо тело на ЕВРО КОНСАЛТИНГ