Ревизија

Евро Консалтинг ДОО Скопје изработува ревизија на проектна документација со цел да се направи контрола на проектот и да се постигне усогласеност на проектот со техничките прописи. Ревизијата на проектната документација во зависност од карактеристиките на градбата, се спроведува во поглед на исполнување на основните барања за градбата согласно Законот за градење. Евро Консалтинг ДОО Скопје поседува Лиценца А за ревизија на проектна документација, бр. Р.045/А, издадена од страна на Мнистерство за Транспорт и Врски на РМ.