ДОБРОДОЈДОВТЕ

ЕВРО КОНСAЛТИНГ е консултантска, инженерска и проектантска компанија која ги нуди своите услуги на пазарот повеќе од 10 последователни години. Нашиот тим се состои од 45 високо квалификувани експерти со повеќе од 20 години работно искуство во обезбедување на широк спектар на консултантски услуги. Компанијата е основана во 1992 година со цел да работи како компанија која се наоѓа во Македонија со македонски експерти, но да ги следи сите меѓународни стандарди.

НАШЕТО ЗНАЕЊЕ И ИСКУСТВО СЕ ВАША СИГУРНОСТ!

РАБОТИМЕ ВО МАКЕДОНИЈА, НАШИТЕ ЕКСПЕРТИ СЕ МАКЕДОНСКИ, НО НАШИТЕ УСЛУГИ ГИ СЛЕДАТ МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ

Тимот експерти на ЕВРО КОНСАЛТИНГ работи како надзор во повеќе од 50 различни проекти во Косово, Албанија, Бугарија, Србија, Романија, Авганистан, Украина и Ерменија, самостојно или во партнерство со најголемите светски познати консултантски компании.

Нови договори

• Министерство за транспорт и врски - Надзор над изградба на дел од систем за дополнително водоснабдување на Гевгелија, општина Гевгелија и вршење технички преглед на градбата

• СОЗР - Вршење стручно технички надзор при изведба на градежни работи на канализација на објект Комерцијална Банка во СОЗР

• МОН - Вршење на стручно технички надзор при изведба на градежни работи за рехабилитација на 13 (тринаесет) училишта во Република Македонија

• Филозофски факултет Скопје - Вршење на стручен надзор

• Општина Штип - Стручен надзор над активностите кои ги реализира ЈП „Стипион 2011“

• Општина Охрид - Услуги за ревизија на основни,инфраструктурни и проекти за изградба,рехабилитација и реконструкција на објекти за потребите на Општина Охрид

• Дирекција за технолошки индустриски развојни зони - Ревизија на проекти за пристапен пат (дополнителен крак)

• Дирекција за технолошки индустриски развојни зони - Ревизија на проектна документација за ГП со намена В4,во ТИРЗ Струмица
Почетна
Тимот обезбедува сеопфатни услуги за надзор, инспекција и пуштање во работа за сите видови на изградба, како и:
 • Следење на градежниот проект според распоред, намалување на техничките ризици и спречување на грешки во градењето преку континуиран надзор
 • Работење според соодветните градежни регулативи и највисоки стандарди за квалитет
 • Вршење надзор во согласност со специфицираната техничка документација и дозволата за градба
 • Целосно и правилно чување на сите документи, сертификати и декларации
Почетна
Техничка документација за сите фази на проектот и тоа:
 • Физибилити студии,
 • Прелиминарни решенија,
 • Идејни проекти,
 • Детални проекти,
 • Тендерска документација,
 • Ревизија на проекти и
 • Подготовка на проекти на изведена состојба