ЕВРО КОНСАЛТИНГ

Вршење на стручен надзор на изведување на градби, изработка и ревизија на техничка документација, лaбoрaторија за испитување на градежни материјали и менаџирање на процеси при изградба на градежни објекти

ЕВРО КОНСАЛТИНГ

Вршење на стручен надзор на изведување на градби, изработка и ревизија на техничка документација, лaбoрaторија за испитување на градежни материјали и менаџирање на процеси при изградба на градежни објекти

За нашата компанија

Следејќи ги современите техники на управувањето со изградба и надзор на градежните работи, во 2002 година основана е компанијата ЕВРО КОНСАЛТИНГ, која се потпира на македонски експерти, но работи по меѓународни стандарди.

Прочитајте повеќе за нашата компанија

Имате допoлнителни прашања?