Проектирање

Високостручниот проектантски тим на градежни инженери и архитекти на Евро Консалтинг ДОО Скопје изработува проектна документација за сите фази во процесот на проектирање:

  • архитектура
  • водовод и канализација
  • електротехнички инсталации
  • термотехнички инсталации
  • противпожарна заштита
  • сообраќај
  • безбедност и здравје при работа
  • статика (со сеизмика)
    Евро Консалтинг ДОО Скопје поседува лиценца А за проектирање на градби од прва и втора категорија, бр. П.012/А , издадена од страна на Министерство за Транспорт и Врски на РМ.